Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 21 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Data publikacji: 18 listopada 2013 r.

Stosowanie krótszych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, które odpowiadają zaszeregowaniu wykonywanej pracy, po przejściu na zmienione normy czasy pracy po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Potwierdził to także SN w uchwale z dn. 18.04.2000 r., ( III ZP 6/00, OSNP 2000/20/740) podnosząc, że stosowanie skróconej normy czasu pracy wobec pracownika niepełnosprawnego podejmującego zatrudnienie nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia ustalanego według godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.

Przykład

Zatrudniamy pracownice w biurze, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zatrudniona jest na ½ etatu. Ile wynosi dla niej dobowa norma czasu pracy?

Pracownik niepełnosprawny z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W stosunku do pracownika zatrudnionego na ½ etatu maksymalna dzienną i tygodniową normę czasu pracy należy ustalić proporcjonalnie do jej wymiaru czasu pracy W przedstawionym przykładzie dobowa norma czasu pracy pracownika wynosi 3,5 godziny, a tygodniowa 17,5 godziny.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek zgodnie z art. 17 u.o.r.n. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Prawo do dodatkowej przerwy jest roszczeniem niezależnym od uprawnień pracowniczych z tytułu innych przerw w pracy określonych art. 134  kp czy art. 187 kp. Tym samym przerwa nie może być również wykorzystana w ramach przerwy z art. 141 kp. Przeznaczonej na spożycie posiłku czy załatwianie spraw osobistych nie wliczanej do czasu pracy.

Uprawnienia  z art. 17 u.o.r.n. pracownik niepełnosprawny nie może się zrzec i jest ono niezależne od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, na który skierował lekarz, pod którego opieką znajduje się ta osoba, nie częściej niż raz w roku,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,

Należy zaznaczyć, że prawo do zwolnienia z pracy jest niezależne od prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowego. Pracodawca nie może żądać, aby pracownik niepełnosprawny wyjeżdżał na turnus w okresie urlopu wypoczynkowego.

 Szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym określił Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dn. 22.05.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. nr 100, poz. 927).

 Przepisy natomiast nie określają szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających. Do pracodawcy więc należy określenie tych zasad. Zwolnienie to może być udzielane np. na podstawie skierowania lekarza na zabiegi. Istotny jest również fakt, iż w przypadku zwolnienia na zabiegi lecznicze czy usprawniające nie stosuje się ograniczeń co do maksymalnego, łącznego wymiaru liczby dni roboczych tego zwolnienia. Określony jest tylko jeden warunek, że czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.    

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj